Регистър допускане промяна ПУП

Изх. № и заповед Име на разработката Възложител Местонахождение
6 ЧИПУП за ПИ 213024 месността Кърчавото - землище Б. Слатина Теленор България ЕАД ПИ №213024
5 ЧИПУП за УПИ IX - 2482 и УПИ XI - 2481 кв.150 гр. Бяла Слатина Емил ******* Бориславов и Красимир ****** Михайлов УПИ X - 2482: XI - 2481 кв.150
4 ПУП/ПРЗ за УПИ II - 811 кв.10 с. Търнак Теленор България ЕАД Тошко Тодоров УПИ II - 811 кв.10
3 ПУП/ПЗ за ПИ №403135 месността Родината по КВС на с. Габаре Теленор България ЕАД Решение на Обс. №83 от протокол 7/25.02.2016г. ПИ №403135
2 ПУП (ПЗ) за ПИ №096012 местността Алтимирски връх по КВС на с. Алтимир Теленор България ЕАД Решение на Обс. №82 от протокол 7/25.02.2016г. ПИ №096012 с. Алтимир
1 ПУП (ПР, ПЗ) УПИ III - 569 кв.51А по плана на с. Бъркачево ОД "Земеделие" Лора Лазарова УПИ III - 569 кв. 51А с. Бъркачево
1 ПУП/ПРЗ/ за разделянето на УПИIII-613 в кв.166 по плана на с. Галиче "Кожухарски" ООД Галиче

Отпечатано с АрмСофт ТСУ Регистри, © 2021 АрмСофт Ц ЕООД

Възникна грешка. Приложението трябва да се презареди. Презареди 🗙